Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Dorpskrant en de daarin opgenomen gegevens, kan stichting Dorpskrant Valburg (hierna genoemd de stichting) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de Dorpskrant. De stichting aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met geplaatste artikelen in de gedrukte of digitale versie van de Dorpskrant, het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

De stichting behoudt het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Ingezonden materiaal wordt te allen tijden voorzien van naamsvermelding. De stichting behoudt tevens het recht om artikelen niet te plaatsen. Dit geldt voor zowel tekst- als beeldmateriaal.

De stichting staat toe (delen van) de Dorpskrant te delen en/of verspreiden met vermelding van de bron. De Dorpskrant wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Valburg, Homoet en Eimeren. Er zijn hiernaast exemplaren gratis af te halen bij de supermarkt in Valburg. De digitale Dorpskrant is beveiligd zodat de veiligheid van opgenomen onderdelen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. 

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van de Dorpskrant (zowel analoog als digitaal), zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de stichting. De stichting kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De stichting kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De stichting behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

In de Dorpskrant treft u een aantal links aan naar andere websites. De stichting is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright kennisgeving en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Uitleg begrippen en voorwaarden

1. Deadline

De deadline ligt op de maandag welke is vermeld in de Dorpskrant en op de website. Dit geldt voor alle in te leveren artikelen, advertenties, advertorials en persberichten. 

De enige uitzonderingen hierop mogen zijn:

 • dat er een voor Valburg significant evenement plaatsvindt zo kort vóór de deadline dat de schrijver het artikel niet af kan hebben op de deadline en er van tevoren afgesproken wordt hoeveel pagina’s ervoor gereserveerd moeten worden.
 • dat het artikel een vaste rubriek betreft met een vaste omvang waardoor de benodigde ruimte gereserveerd blijft.

Voor bovenstaande uitzonderingen geldt:

 • Dat alleen na overleg met de redactie een uitzondering wordt gehonoreerd!
 • dat artikelen UITERLIJK op de woensdag na de deadline om 17.00 uur bij het redactieadres binnen moeten zijn. 

2. Advertentie

 • Een advertentie is een door een commerciële partij aangeboden reclame met als doel (eigen) promotie.
 • Een advertentie heeft vaste afmetingen (een hele, halve of kwart pagina).
 • Voor een advertentie worden kosten in rekening gebracht, afhankelijk van het formaat en of deze in kleur of zwart/wit wordt geplaatst. 
 • Een advertentie kan éénmalig, een bepaalde periode of doorlopend geplaatst worden, naar gelang wens en afspraak.
 • Een advertentie wordt geplaatst na schriftelijke aanmelding en ontvangst van advertentiemateriaal (zie hier de voorwaarden). Het aangeleverde materiaal zal getoetst worden op kwaliteit en afmeting. Wij zullen ontvangst en plaatsing daarna schriftelijk bevestigen.
 • Wij streven ernaar uw advertentie op een zo goed mogelijke manier te plaatsen. Indien het aangeleverd materiaal niet rechtstreeks geplaatst kan worden (bijv. onjuiste afmetingen of te slechte kwaliteit) zullen wij altijd contact opnemen.
 • Wij bieden u ook de opmaak van uw advertentie aan tegen een zeer schappelijk tarief.

3. Advertorial

 • Een advertorial is een door een commerciële partij aangeboden (verhalend) artikel met als doel de promotie van zichzelf of een (mede-)georganiseerd evenement in Valburg of omgeving.
 • Voor een advertorial worden kosten in rekening gebracht. Het vaste tarief is € 10,- voor een hele pagina. Indien gewenst kan er een tweede pagina gereserveerd worden, de totale kosten worden dan € 20,-.
 • Een advertorial betreft een stuk tekst van max. 350 woorden (per pagina) met daarbij een logo en foto. 
 • Een advertorial wordt gekenmerkt door bovenaan een lijn met het woord ‘advertorial’.
 • Wij bieden de mogelijkheid aan om middels een klein interview de tekst te verzorgen voor de advertorial. Hiervoor bedragen de kosten € 35,-. De tekst zal dan ondertekend worden door de schrijver.

4. Persbericht

Een persbericht is een bericht voor de lokale of regionale pers waarin een niet-commerciële partij de aandacht vraagt voor een door die partij georganiseerde activiteit. Dit kan zowel binnen Valburg als in de omliggende plaatsen plaatsvinden. Een persbericht wordt altijd in een kader geplaatst en heeft een afwijkend lettertype van de standaard artikelen.